IV Bieg Dzieci – regulamin

I Organizator

Fundacja Chartered Institute of Cooperation

II Cel imprezy

 1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
 2. Promocja zdrowia

III Termin i miejsce

 1. IV Pruszkowski Bieg Dzieci odbędzie się w terminie 25 czerwca 2017
 2. Start i meta biegów umiejscowiona jest na terenie MZOS Znicz

IV Program

 1. Godz. 9.40 – rozgrzewka
  Godz. 10.00 – start biegu rocznika 2011 i młodsi – dystans 400m osobno chłopcy i dziewczynki
  Godz. 10.20 – start biegu rocznika 2009-2010 – dystans 400m osobno chłopcy i dziewczynki
  Godz. 10.40 – start biegu rocznika 2007-2008 – dystans 800m osobno chłopcy i dziewczynki
  Godz. 11.00 – dekoracje
  Godz. 11.20 – start biegu rocznika 2004-2006 – dystans 800m razem chłopcy i dziewczynki
  Godz. 11.40 – start biegu rocznika 2001-2003 Gimnazjum – dystans 1200m
  Godz. 12.00 – dekoracje
 2. Organizator może wprowadzić zmiany w programie imprezy znając liczebność biegaczy w poszczególnych kategoriach wiekowych np. dzieląc biegi na serie i zmiany w godzinach startów

V Zasady uczestnictwa

 1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica, opiekuna lub nauczyciela.
 2. Organizatorzy przygotowali pulę 300 numerów startowych. Limit zawodników jest 300 dzieci.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietów startowych, tylko w dniu imprezy 25.06.2016 godz 7:30 – 9:00 w kasach stadionu Znicza w Pruszkowie o godzinie 09:00
 4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych
  osobowych oraz wieku
 5. Starty w poszczególnych rocznikach są z podziałem na dziewczynki-chłopcy(powyżej 10 osób) oprócz rocznika najmłodszego gdzie dozwolony jest bieg z rodzicem
 6. Klasyfikacje biegów ustalane są na podstawie czasu brutto
 7. Po ukończeniu biegu i otrzymaniu pamiątkowego medalu zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia bieżni i udania się na trybuny do odbioru kolejnych upominków.
 8. Zabrania się wbiegania rodzicom poza wyznaczoną przez organizatorów strefę tzn. na metę i utrudnianiu finiszowania pozostałym zawodnikom i stwarza niebezpieczną sytuację.
 9. Decyzje obecnej na starcie obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 10. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy

VI Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu Pruszkowski Bieg Wolności 2017 w zakładce BIEG DZIECI www.pruszkowskibiegwolnosci.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2016r. do godziny 00:00 W dniach 25 czerwca dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 300 miejsc, zapisy zostaną zamknięte. !!!!!!!!!
 3. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 30 zł. W dniu biegu opłata wynosi 35 zł. UCZESTNIK POJAWIA SIĘ NA LIŚCIE ZAWODNIKÓW TYLKO PO DOKONANIU PRZELEWU.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu
  dokonania zgłoszenia do biegu, a jeżeli opłata nie zostanie zaksięgowana w wyznaczonym terminie w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. !!!!!!!
 5. W przypadku opłat startowych wniesionych po 20 czerwca 2017 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku lub zdjęcia z telefonu.
 6. Opłata raz uiszczona, nie podlega zwrotowi.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy:
  – numer startowy z chipem i agrafki
  – plecak sportowy
  – medal na mecie
  – upominek
  – wodę do picia oraz słodycze po biegu

VII Nagrody

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowej biegu otrzymują statuetki.
  Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Dokładne informacje o nagrodach zostaną ogłoszone na 7 dni przed startem.
 2. Uczestnictwo w Pruszkowskim Biegu Dzieci 2017, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w
  tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie PRUSZKOWSKI BIEG DZIECI uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

VIII Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 będą przetwarzane w celach
  przeprowadzenia biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
  odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 będą wykorzystywane zgodnie z
  warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
  jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
  biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
  niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu Pruszkowski Bieg Dzieci
  2017
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
  zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
  osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach
  handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
  startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883.
 7. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 8. Rejestracja i udział dzieci w IV Pruszkowskim Biegu Dzieci, równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie i publikowanie wizerunku dzieci na stronach organizatora biegu.

IX Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Pruszkowskim Biegiem Dzieci 2017 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora , z dopiskiem Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 – Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 będzie ostateczna.

X Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników biegu IV Pruszkowski Bieg Dzieci 2017 obowiązuje niniejszy regulamin.
  Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu trwania imprezy.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 4. Statuetka za zajęcie miejsca I-III oraz medal za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy po skontaktowaniu się z organizatorem, dane telefoniczne i mailowe dostępne na stronie www.pruszkowbiega.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. W każdej chwili organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Organizator

Chartered Institute of Cooperation

Partner główny

Pruszków

Partnerzy

ROHLIG SUUS Logistics Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki Arcese

Patronat medialny

WPRPOP radioEurologisticsPR24TV