Regulamin

I Cel imprezy

 1. Promocja aktywnego stylu życia i biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Pruszków i integracja mieszkańców poprzez sport.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy i Miasta Pruszków.

II Organizator

Fundacja Chartered Institute of Cooperation
Urząd Miasta Pruszków

Oficjalna strona biegu: pruszkowskibiegwolnosci.pl
E-mail kontaktowy: pruszkowbiega@wp.pl
Kontakt telefoniczny: +48 601 080 969

III Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 maja 2018 roku ulicami miasta Pruszków.
 2. Start: stadion miejski, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków, godzina 10:00.
  Zbiórka zawodników na starcie: do godziny 09:45.
 3. Długość trasy: 10 km.
 4. Trasa obejmuje 1 pętlę, oznaczenie trasy: co 1 km.
 5. Meta: stadion miejski, Pruszków.
 6. Pomiar czasu w systemie chipowym.
 7. Punkt odżywczy (napoje) będzie się znajdował na około 6 kilometrze (przy basenie Kapry).
 8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy na 4 kilometrze będą mieli czas powyżej 40 minut na polecenie Organizatora, policji i służb porządkowych będą musieli przerwać bieg. Zawodnicy mogą kontynuować bieg na własną odpowiedzialność nie trasą biegu, ale chodnikiem w normalnym ruchu.
 9. Trasa Biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 11:30. Zawodnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną jezdni, nie przekraczając osi jezdni / nie wykraczając poza prawy pas ruchu nawet, jeżeli nie jest on naniesiony w formie znaku poziomego i stosować się do nakazów policji i służb porządkowych na trasie biegu.
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.
 11. Organizator – w terminie do dwóch tygodni przed terminem biegu – może zmienić klasyfikacje, a także dodać lub zmienić punkty regulaminu.
 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

IV Uczestnictwo

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 27 maja 2018 roku ukończą 16 lat. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 26 maja i 27 maja 2018 roku.
 2. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 3. Szatnie znajdują się w pobliżu startu i mety biegu. Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu do godziny 9.30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 5. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, PSB, oraz niniejszy regulamin.

V Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja
  a. generalna – kobiet i mężczyzn,
  b. wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29 lat,30-39 lat,40-49 lat, 50-59 lat, 60 i więcej lat,
  c. Najlepszy Mieszkaniec Pruszkowa, Najlepsza Mieszkanka Pruszkowa,
  d. generalna – zawodników na wózkach.
 2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na oficjalnej stronie biegu.
 3. Zawodnicy liczeni są według czasu netto poza pierwszą 10-tką zawodników, którzy startują ze Strefy Elity.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 14 dni przed imprezą na stronie internetowej.

VI Zgłoszenia

 1. Biuro Zawodów mieści się w obiektach stadionu miejskiego w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4 i jest czynne w sobotę 26 maja 2018 roku w godzinach od 14:00 do 20:00, w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 9:00.
 2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 21 maja 2018 roku.
 3. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do dnia 30 kwietnia 2018 roku wynosi 50 zł, do dnia 22 maja (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 600 startujących) 60 zł. Po tym terminie możliwa będzie opłata w biurze zawodów w dniach 26 maja i 27 maja. Opłata w biurze zawodów wynosi 70 zł.
 4. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
 5. Organizator ustala limit biegaczy na 600 osób. Organizator może zmienić limit zapisów i zastrzega sobie możliwość rozdysponowania dodatkowej puli miejsc do wykorzystania w miarę weryfikacji liczby uczestników.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu do dnia 22 maja 2018 oraz w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 600 startujących).
 7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i udokumentowania opłaty startowej na konto organizatora.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 9. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
 10. W dniach 26 maja i 27 maja 2018 roku będzie możliwość zgłaszania tylko w biurze zawodów (jeśli nie został wcześniej wyczerpany limit zapisów wynoszący 600 osób).
 11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Biegu, w godzinach:
  – 26 maja 2017 roku w godz. 14:00 – 20:00 (sobota),
  – 27 maja 2017 roku w godz. 7:00 – 9:00 (niedziela).
 12. Nie pobiera się kaucji za chipy. Zawodnicy są zobowiązani do ich zwrotu po zakończeniu biegu.

VII Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca 1-3) i mężczyzn (miejsca 1-3) otrzymają puchar oraz upominek.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za zajęcie miejsca 1-3 upominek.
 3. Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Pruszkowianin i Najlepsza Pruszkowianka otrzymują puchar i upominek.
 4. Zwycięzcy w kategorii zawodników na wózkach otrzymują za zajęcie miejsca 1-3 puchar i upominek.
 5. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 6. Nagrody nie dublują się, osoby nagradzane w kategorii generalnej nie są nagradzane w kategoriach wiekowych.
 7. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 90 minut otrzymają medal.

IX Finansowanie

 1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
  organizacje delegujące.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet:
  – numer startowy i agrafki,
  – koszulka okolicznościowa,
  – napój na trasie,
  – napój na mecie,
  – przekąskę po biegu.

X Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
 4. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości piersi oraz chipy przymocowane zgodnie z instrukcją organizatora.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, nazwy klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o biegu, jego wynikach oraz w celach promocyjno – informacyjnych.
 7. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.
  Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Każdy uczestnik może wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.
 9.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Załącznik numer 1 do regulaminu V Pruszkowskiego Biegu Wolności – IV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Logistyków w biegu ulicznym na 10 kilometrów

 1. W ramach V Pruszkowskiego Biegu Wolności rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Logistyków w trzech kategoriach:
  a. Drużynowe Mistrzostwa Logistyków
  b. Indywidualne Mistrzostwa Polski Logistyków – kobiet i mężczyzn
 2. W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny, reprezentujące operatorów logistycznych.
 3. W klasyfikacji MISTRZOSTWA POLSKI LOGISTYKÓW OPEN mogą brać udział pracownicy firm logistycznych, firm z branży operator logistyczny oraz osoby zatrudnione w działach logistyki firm nie-logistycznych.
 4. Żeby zostać uwzględnionym w klasyfikacji indywidualnej logistyków należy w trakcie rejestracji zaznaczyć w polu Mistrzostwa Polski Logistyków OPEN TAK.
 5. Drużyna składa się z co najmniej 4 osób.
 6. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin V Pruszkowskiego Biegu Wolności. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 7. Drużynę reprezentuje kapitan drużyny, który najpóźniej do dnia 26 maja 2018 roku powinien zgłosić oficjalnie uczestnictwo drużyny w biegu – podając pełny skład drużyny (imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery startowe). To kapitan drużyny decyduje o składzie drużyny, występuje w imieniu drużyny, kontaktuje się z organizatorami.
 8. Na wynik końcowy drużyny (firmy) składa się suma czterech najlepszych czasów osiągniętych przez reprezentantów jednej drużyny (firmy).
 9. W przypadku uzyskania takich samych czasów o kolejności decydują czasy najlepszych zawodników.

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

Organizator

Chartered Institute of Cooperation

Partner główny

Pruszków

Partnerzy

ROHLIG SUUS Logistics Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki Arcese

Patronat medialny

WPRPOP radioEurologisticsPR24TV